Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

  • 0
Sign in to follow this  
cat_7

Welkom in het nederlandstalige forum!

Question

Welkom in het nederlandstalige forum!

Het nederlandstalige forum is bedoeld om het gebruik van hackintoshes voor nederlandstalige bezoekers te vergemakkelijken.

Het installeren van OSX op computers die niet door Apple gemaakt zijn, heeft (nog steeds) een experimenteel karakter. Je kunt er niet zomaar vanuitgaan dat de software allerlei soorten hardware probleemloos ondersteund. Maar we kunnen wel proberen elkaar te helpen de installatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Een paar tips

-Je kunt jezelf op weg helpen door het forum te doorzoeken op resultaten die anderen al geboekt hebben.

-Of door in de compatibiliteitswiki te zoeken.

-Maar nog het meest door (als je zelf een computer samenstelt) hardware componenten te kopen die al bewezen hebben goed te werken. Zie voor tips de componentenwiki.

 

De rol van de moderator in dit forum

Jullie moderator zal proberen behulpzaam te zijn. De moderator heeft echter ook als taak de forumregels te bewaken (in het engels). Hou daar rekening mee als je in dit fourm post.

 

Succes!

 

Cat_7

Share this post


Link to post
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×