Jump to content
Sign in to follow this  
Followers 0
SVarda

Íîóòáóê ñòðàííî òîðìîçèò

4 posts in this topic

Recommended Posts

Çäðàâñòâóéòå. Ó ìåíÿ íîóòáóê acer aspire5520

Athlon x2 64 2Ããö

Chipset: MCP67

Video: GF 8400M G

Audio: ALC268 HD

Network: nForce Ethernet

 

Ïîñòàâèë äðîâà íà ÷èïñåò, âèäåî, àóäèî, ñåòåâóþ - âñå ðàáîòàåò. Íî âîò âêëþ÷àþ ìóçûêó èëè ôèëüì è êîìïüþòåð ïðèòîðìàæèâàò. Åñëè ïîñòîÿííî äâèãàþ ìûøêîé (îò íàæàòèÿ êëàâèø òîæå íàáëþäàåòñÿ ýôôåêò, òî íå òàêîé ñèëüíûé) - òî êîìïþòåð íîðìàëüíîðàáîòàåò (çâóê è âèäåî íå òîðìîçÿò). Òàêæå ïðîâåðÿë ýòî íà xBench (ïðè îáû÷íîì òåñòå - íè÷åãî íå íàæèìàë è íå äâèãàë - score 42, ïðè ïîñòîÿíîì äâèæåíèè ìûøêîé âî âðåìÿ òåñòèðîâàíèÿ Score 78. Ïîäñêàæèòå, â ÷åì çäåñü çàãâîçäêà è êàê ýòî ìîæíî èñïðàâèòü?????

 

ÏÐîâåë òåñòèðîâàíèå íà xBench (äâèãàë ìûøêîé âî âðåìÿ âñåãî òåñòà). Âîò ðåçóëüòàòû:

Results 70.38

System Info

Xbench Version 1.3

System Version 10.5.5 (9F33)

Physical RAM 2048 MB

Model MacPro3,1

Drive Type TOSHIBA MK1646GSX TOSHIBA MK1646GSX

CPU Test 73.16

GCD Loop 116.55 6.14 Mops/sec

Floating Point Basic 83.66 1.99 Gflop/sec

vecLib FFT 41.88 1.38 Gflop/sec

Floating Point Library 97.45 16.97 Mops/sec

Thread Test 122.50

Computation 97.15 1.97 Mops/sec, 4 threads

Lock Contention 165.73 7.13 Mlocks/sec, 4 threads

Memory Test 120.47

System 117.57

Allocate 156.12 573.32 Kalloc/sec

Fill 110.38 5366.88 MB/sec

Copy 99.49 2054.95 MB/sec

Stream 123.52

Copy 121.81 2515.94 MB/sec

Scale 119.07 2460.00 MB/sec

Add 127.17 2708.99 MB/sec

Triad 126.40 2704.08 MB/sec

Quartz Graphics Test 90.74

Line 73.76 4.91 Klines/sec [50% alpha]

Rectangle 82.20 24.54 Krects/sec [50% alpha]

Circle 71.21 5.80 Kcircles/sec [50% alpha]

Bezier 93.18 2.35 Kbeziers/sec [50% alpha]

Text 217.20 13.59 Kchars/sec

OpenGL Graphics Test 68.05

Spinning Squares 68.05 86.32 frames/sec

User Interface Test 68.77

Elements 68.77 315.60 refresh/sec

Disk Test 34.39

Sequential 58.53

Uncached Write 50.78 31.18 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 49.32 27.91 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 95.76 28.03 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 55.77 28.03 MB/sec [256K blocks]

Random 24.35

Uncached Write 8.80 0.93 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 44.47 14.24 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 63.44 0.45 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 81.03 15.04 MB/sec [256K blocks]

 

 

Êîãäà êîìïüþòåð (íîóòáóê) ïðîñòî ñòîÿë, ðåçóëüòàòû òàêèå:

Results 39.87

System Info

Xbench Version 1.3

System Version 10.5.5 (9F33)

Physical RAM 2048 MB

Model MacPro3,1

Drive Type TOSHIBA MK1646GSX TOSHIBA MK1646GSX

CPU Test 74.01

GCD Loop 116.60 6.15 Mops/sec

Floating Point Basic 83.82 1.99 Gflop/sec

vecLib FFT 42.93 1.42 Gflop/sec

Floating Point Library 97.60 17.00 Mops/sec

Thread Test 116.66

Computation 101.48 2.06 Mops/sec, 4 threads

Lock Contention 137.19 5.90 Mlocks/sec, 4 threads

Memory Test 118.22

System 115.21

Allocate 138.66 509.22 Kalloc/sec

Fill 111.98 5444.51 MB/sec

Copy 101.05 2087.14 MB/sec

Stream 121.39

Copy 118.03 2437.88 MB/sec

Scale 118.67 2451.73 MB/sec

Add 125.45 2672.45 MB/sec

Triad 123.73 2646.94 MB/sec

Quartz Graphics Test 65.22

Line 52.54 3.50 Klines/sec [50% alpha]

Rectangle 53.85 16.08 Krects/sec [50% alpha]

Circle 50.88 4.15 Kcircles/sec [50% alpha]

Bezier 77.70 1.96 Kbeziers/sec [50% alpha]

Text 153.08 9.58 Kchars/sec

OpenGL Graphics Test 82.12

Spinning Squares 82.12 104.17 frames/sec

User Interface Test 11.25

Elements 11.25 51.63 refresh/sec

Disk Test 34.93

Sequential 52.85

Uncached Write 50.67 31.11 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 49.19 27.83 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 56.44 16.52 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 55.85 28.07 MB/sec [256K blocks]

Random 26.09

Uncached Write 9.76 1.03 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 44.23 14.16 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 63.35 0.45 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 79.93 14.83 MB/sec [256K blocks]

 

Îñíîâíàÿ ðàçíèöà â öèôðàõ User Inteface Test. ÈÑêàë íà ãóããëå âñå, ÷òî ñ ýòèì ñâÿçàíî, íî íè÷åãî âíÿòíîãî íå íàøåë. Åñëè êòî-íèáóäü çíàåò, êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ - ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà. Çàðàíåå áëàãîäàðåí.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertisement
Здравствуйте. У меня ноутбук acer aspire5520

Athlon x2 64 2Ггц

Chipset: MCP67

Video: GF 8400M G

Audio: ALC268 HD

Network: nForce Ethernet

 

Поставил дрова на чипсет, видео, аудио, сетевую - все работает. Но вот включаю музыку или фильм и компьютер притормаживат. Если постоянно двигаю мышкой (от нажатия клавиш тоже наблюдается эффект, то не такой сильный) - то компютер нормальноработает (звук и видео не тормозят). Также проверял это на xBench (при обычном тесте - ничего не нажимал и не двигал - score 42, при постояном движении мышкой во время тестирования Score 78. Подскажите, в чем здесь загвоздка и как это можно исправить?????

 

ПРовел тестирование на xBench (двигал мышкой во время всего теста). Вот результаты:

Results 70.38

System Info

Xbench Version 1.3

System Version 10.5.5 (9F33)

Physical RAM 2048 MB

Model MacPro3,1

Drive Type TOSHIBA MK1646GSX TOSHIBA MK1646GSX

CPU Test 73.16

GCD Loop 116.55 6.14 Mops/sec

Floating Point Basic 83.66 1.99 Gflop/sec

vecLib FFT 41.88 1.38 Gflop/sec

Floating Point Library 97.45 16.97 Mops/sec

Thread Test 122.50

Computation 97.15 1.97 Mops/sec, 4 threads

Lock Contention 165.73 7.13 Mlocks/sec, 4 threads

Memory Test 120.47

System 117.57

Allocate 156.12 573.32 Kalloc/sec

Fill 110.38 5366.88 MB/sec

Copy 99.49 2054.95 MB/sec

Stream 123.52

Copy 121.81 2515.94 MB/sec

Scale 119.07 2460.00 MB/sec

Add 127.17 2708.99 MB/sec

Triad 126.40 2704.08 MB/sec

Quartz Graphics Test 90.74

Line 73.76 4.91 Klines/sec [50% alpha]

Rectangle 82.20 24.54 Krects/sec [50% alpha]

Circle 71.21 5.80 Kcircles/sec [50% alpha]

Bezier 93.18 2.35 Kbeziers/sec [50% alpha]

Text 217.20 13.59 Kchars/sec

OpenGL Graphics Test 68.05

Spinning Squares 68.05 86.32 frames/sec

User Interface Test 68.77

Elements 68.77 315.60 refresh/sec

Disk Test 34.39

Sequential 58.53

Uncached Write 50.78 31.18 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 49.32 27.91 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 95.76 28.03 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 55.77 28.03 MB/sec [256K blocks]

Random 24.35

Uncached Write 8.80 0.93 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 44.47 14.24 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 63.44 0.45 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 81.03 15.04 MB/sec [256K blocks]

 

 

Когда компьютер (ноутбук) просто стоял, результаты такие:

Results 39.87

System Info

Xbench Version 1.3

System Version 10.5.5 (9F33)

Physical RAM 2048 MB

Model MacPro3,1

Drive Type TOSHIBA MK1646GSX TOSHIBA MK1646GSX

CPU Test 74.01

GCD Loop 116.60 6.15 Mops/sec

Floating Point Basic 83.82 1.99 Gflop/sec

vecLib FFT 42.93 1.42 Gflop/sec

Floating Point Library 97.60 17.00 Mops/sec

Thread Test 116.66

Computation 101.48 2.06 Mops/sec, 4 threads

Lock Contention 137.19 5.90 Mlocks/sec, 4 threads

Memory Test 118.22

System 115.21

Allocate 138.66 509.22 Kalloc/sec

Fill 111.98 5444.51 MB/sec

Copy 101.05 2087.14 MB/sec

Stream 121.39

Copy 118.03 2437.88 MB/sec

Scale 118.67 2451.73 MB/sec

Add 125.45 2672.45 MB/sec

Triad 123.73 2646.94 MB/sec

Quartz Graphics Test 65.22

Line 52.54 3.50 Klines/sec [50% alpha]

Rectangle 53.85 16.08 Krects/sec [50% alpha]

Circle 50.88 4.15 Kcircles/sec [50% alpha]

Bezier 77.70 1.96 Kbeziers/sec [50% alpha]

Text 153.08 9.58 Kchars/sec

OpenGL Graphics Test 82.12

Spinning Squares 82.12 104.17 frames/sec

User Interface Test 11.25

Elements 11.25 51.63 refresh/sec

Disk Test 34.93

Sequential 52.85

Uncached Write 50.67 31.11 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 49.19 27.83 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 56.44 16.52 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 55.85 28.07 MB/sec [256K blocks]

Random 26.09

Uncached Write 9.76 1.03 MB/sec [4K blocks]

Uncached Write 44.23 14.16 MB/sec [256K blocks]

Uncached Read 63.35 0.45 MB/sec [4K blocks]

Uncached Read 79.93 14.83 MB/sec [256K blocks]

 

Основная разница в цифрах User Inteface Test. ИСкал на гуггле все, что с этим связано, но ничего внятного не нашел. Если кто-нибудь знает, как с этим бороться - подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.

я думаю так проще :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×