Jump to content

Portege m200 + natit titan nvinject


alex_palace
 Share

1 post in this topic

Recommended Posts

Êîðî÷å òàáëåòêà - ñíîøó äðîâà æèôîðöà -âèäåî íà ìàòðèöå åñòü. Íå ñíîøó - òîëüêî âíåøíèé ìîíèòîð. Ëàïòîïäèñïëåéêåêñò - ïîñòàâèë. Ïîíèìàåò ÷òî ëåïòîï - íî íå ñòàðòóåò.

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...