Do I do it like this... # CheckSyncSound(); Or this... // CheckSyncSound(); Please?