Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Siper

[PL] Pomoc w pisaniu polskiej wikipedi o Mac OS X

3 posts in this topic

Recommended Posts

W zasadzie czemu by tam czasem nie wpaść i czegoś skrobnąć.. Tylko powiedz czemu jesteśmy na tak beznadziejnym serverze, może warto zagadać do adminów z insanelymaca, daliby nam trochę miejsca na swoim serwku (na początku nie zajelibyśmy wiele :unsure:

A ta reklama co zasłania najważniejsze zdanie (Witaj na Wiki poświęconemu OSX86...) jest beznadziejna. W dodatku ładuje się tragicznie wolno...

Ja mam jako takie doświadczenia z wiki, chętnie pomogę, trzymaj nas tu na bieżąco :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×